FORGOT YOUR DETAILS?

ליקווי מולי – ישראל

אתר חברת פרומט המשלב ייצוג תדמיתי ואינפורמטיבי.

האתר תוכנן להקביל לקו העיצובי של אתר החברה הבינלאומי.
דף הבית מציג אזור ראשי בו שקופיות מתחלפות.
בחלק העליון ובחלק הימני של הדף מוצבים סרגלי קישור וניווט לעמודים פנימיים באתר
ואל האתר העולמי. בחלק התחתון ישנן שתי "בוקסות" האחת סטטית,
והשניה דינמית שתוכנה אמור להשתנות על פי קצב הזנת התכנים לאזור.
בחלק התחתון ישנם קישורים נוספים אל עמודי האתר הפנימיים.

ליקווי מולי – ישראל